logo

Ochrana súkromia a VOP


Na tejto stránke si môžete prečítať Všeobecné obchodné podmienky našej služby a zistiť viac o tom, ako pracujeme s Vašimi osobnými údajmi. Nájdete tu tiež reklamačný poriadok, informácie o možnosti alternatívneho riešenia sporov s predávajúcim a formulár na odstúpenie od zmluvy.


Všeobecné obchodné podmienky


1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetového obchodu eRuže.sk je spoločnosť eRuže s.r.o. so sídlom na adrese Lietavská 9, Bratislava 851 06. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, oddiel SRO, vložka 83427/B. Kontaktný email prevádzkovateľa je eruze@eruze.sk. IČO: 46738576. DIČ: 2023583551.

3. Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci okamžite kontaktuje kupujúceho a dohodne sa s ním na ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, táto čiastka mu bude prevedená späť na jeho účet. Kúpna zmluva sa v takom prípade neuzavrie.

O prijatí objednávky je zákazník automaticky informovaný elektronickou poštou.

4. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote. Musí tiež zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy.

Predávajúci musí po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru, poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy a daňový doklad (faktúru) v elektronickej podobe.

Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je predávajúci schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie ako aj možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Ak z akéhokoľvek dôvodu nie je možné do 24 hodín kontaktovať osobu, ktorú kupujúci v objednávke uvedie ako "príjemcu", predávajúci pristúpi k zrušeniu objednávky. O tejto skutočnosti neodkladne informuje kupujúceho emailom, vopred uhradenú sumu predávajúci vráti kupujúcemu najneskôr do 3 dní.

5. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred doručením objednávky. V súlade s ustanoveniami § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy po doručení objednávky, ak je predmetom nákupu tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa (kytice z rezaných kvetov, venovania).

6. Platobné a dodacie podmienky

Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu, resp. ním zvolenej osobe, v časovom rozsahu do 2 hodín od objednania, ak si kupujúci nezvolí inak. Ak vinou predávajúceho nebol splnený záväzok dodať vec v tejto lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že tovar objednaný prostredníctvom internetového obchodu predávajúci doručuje iba na území hlavného mesta SR Bratislavy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7. Kúpna cena

Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v objednávkovom formulári. Pre uzavretie kúpnej zmluvy je potrebné, aby kupujúci uhradil kúpnu cenu platobnou kartou v súlade s pokynmi predávajúceho. V cene všetkých kytíc a kvetinových boxov ponúkaných predávajúcim sú zahrnuté aj náklady na dodanie tovaru na území hlavného mesta SR Bratislavy.

8. Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť písomne, telefonicky alebo emailom.

Pre uplatnenie reklamácie na tovar krátkodobej spotreby, na ktorý predávajúci poskytuje záruku 5 dní odo dňa dodania tovaru (výrobky zo živých, rezaných kvetov) je potrebné podať reklamáciu bezprostredne po zistení závady.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a bol zakúpený u predávajúceho.

Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru a ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar. Za vady tovaru predávajúci nezodpovedá ani vtedy, ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim.

9. Orgán dozoru pre dohľad nad činnosťou predávajúceho

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5

820 07 Bratislava 27

10. Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Alternatívne riešenie sporov


Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eruze@eruze.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na www.ec.europa.eu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred doručením objednávky. V súlade s ustanoveniami § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy po doručení objednávky, ak je predmetom nákupu tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa (kytice z rezaných kvetov, venovania).

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na www.eruze.sk/odstupenie.pdf.

Ochrana osobných údajov

eRuže spracovávajú osobné údaje, ktoré nám poskytnú zákazníci, výhradne za účelom vybavenia objednávky. Informácie uvedené v objednávkovom formulári po doručení objednávky nenávratne zničíme. Jedinou výnimkou je meno a priezvisko zákazníka, ktoré musíme uviesť spolu so súpisom objednaných položiek na faktúre. Zákon nám ukladá povinnosť archivovať účtovné doklady po dobu 10 rokov. Súčasťou faktúry nikdy nie sú informácie o adresátovi objednávky, adrese doručenia ani text napísaný vo venovaní.

S informáciami uvedenými vo Vašej objednávke pracujú výhradne naši pracovníci a nikdy ich nepostúpime tretím stranám. Opäť je výnimkou už spomenuté meno a priezvisko zákazníka uvedené na faktúre. Naše faktúry spracovávajú účtovníci z aMusevity s.r.o. so sídlom na Bieloruskej 33 v Bratislave.

Na našej stránke využívame meracie kódy tretích strán, ktoré nám pomáhajú lepšie prispôsobovať web Vaším potrebám. Niektoré z týchto kódov môžu vo Vašom prehliadači zanechávať súbory Cookies. Nižšie uvádzame zoznam použitých meracích služieb.

- Google Analytics
- Facebook
- Smartlook.com

Akékoľvek otázky či žiadosti spojené s problematikou spracovania osobných údajov nám môžete zasielať na mail eRuze@eRuze.sk a všetkými ostatnými možnosťami uvedenými v sekcii Kontakt. Orgánom dozoru nad spracovávaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Rýchlo


Naše ruže nemusíte objednávať vopred, môžete ich objednať aj v deň kedy majú byť doručené od 8:00 do 20:00. Ak chcete donášku predsa len naplánovať na presný čas, stačí to uviesť vo formulári.


Čerstvo


Ponúkame jediný produkt, čerstvé ruže dovezené z Južnej Ameriky. A predávame ich naozaj veľa. Vďaka tomu pre Vás a Vašich blízkych máme každý deň najčerstvejšie kvety, aké v Bratislave zoženiete.


Ochotne


Naši kuriéri kvety vynesú do bytu, kancelárie, jednoducho kamkoľvek si poviete. Príjemcu nezastihneme na zadanej adrese? Žiaden problém. Privezieme ich inam alebo ich skrátka doručíme inokedy.


Urobte radosť!


Objednať kyticu - Flower Box - Héliové balóny - Obchodné podmienky - Kontakt

Niečím si nie ste istý? Máte špeciálne prianie? Napíšte nám mailom alebo cez Facebook!

+421 907 231 572